Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment11/1/201911/1/2019
triển khai thực hiện Kế hoạch số 286-KH/TU ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Ủy ban nhân dân tỉnhChính sách xã hộiKế hoạchNo201941
  
Attachment11/6/201911/6/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Thuận tại xã Long An, huyện Long Thành.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201941
  
Attachment10/30/201910/30/2019
về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án cánh đồng lớn
liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê 4C trên địa bàn các huyện: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhNông nghiệpQuyết địnhNo201941
  
Attachment10/25/201910/25/2019
phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201941
  
Attachment10/24/201910/24/2019
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại và chợ ngã ba Gia Canh tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201941
  
Attachment10/24/201910/24/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Long Tân mở rộng (27,09 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201941
  
Attachment10/29/201910/29/2019
quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng nhân dân tỉnhĐầu tưNghị quyếtNo201941
  
Attachment10/29/201910/29/2019
phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương khối tỉnh năm 2019.
Hội đồng nhân dân tỉnhTài chínhNghị quyếtNo201941
  
Attachment10/25/201911/10/2019
quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhNông nghiệpQuyết địnhYes201941
  
Attachment10/29/201911/9/2019
quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng nhân dân tỉnhCông chức, công vụNghị quyếtYes201941
  
Attachment10/29/201911/9/2019
bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng nhân dân tỉnhĐất đaiNghị quyếtYes201941
  
Attachment10/25/201910/25/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201940
  
Attachment10/23/201911/23/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201940
  
Attachment10/22/201910/22/2019
về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhHành chínhQuyết địnhNo201940
  
Attachment10/21/201910/21/2019
phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu D1 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201940
  
Attachment10/17/201910/17/2019
về việc bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
06 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhPhát triển kinh tế xã hộiQuyết địnhNo201940
  
Attachment10/8/201910/8/2019
về việc bãi bỏ Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Nghị quyết số 165/2019/NQ-HĐND
của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các dự án cần thu hồi đất.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201940
  
Attachment10/16/201910/30/2019
ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhYes201940
  
Attachment10/16/201910/16/2019
triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2019 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhChính sách xã hộiKế hoạchNo201939
  
Attachment10/11/201910/11/2019
về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐầu tưChỉ thịNo201939
  
Attachment10/14/201910/14/2019
sửa đổi, bổ sung Phụ lục I, Kế hoạch số 9045/KH-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Ủy ban nhân dân tỉnhGiáo dục - đào tạoQuyết địnhNo201939
  
Attachment10/7/201910/7/2019
về việc điều chỉnh Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201939
  
Attachment10/7/201910/7/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Bửu Long; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch
và dân cư Bửu Long, thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201939
  
Attachment10/7/201910/7/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201939
  
Attachment10/3/201910/3/2019
về việc phê duyệt Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.
Ủy ban nhân dân tỉnhCông chức, công vụQuyết địnhNo201939
  
Attachment10/1/201910/1/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201939
  
Attachment10/14/201911/1/2019
ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu  tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhCông nghệ thông tinQuyết địnhYes201939
  
Attachment10/2/201910/15/2019
quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và biện pháp thi hành Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhTài chínhQuyết địnhYes201939
  
Attachment10/7/201910/7/2019
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải
.
Ủy ban nhân dân tỉnhHành chínhQuyết địnhNo201938
  
Attachment9/25/20199/25/2019
đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.
Ủy ban nhân dân tỉnhChính sách xã hộiKế hoạchNo201937
1 - 30Next