Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. - Lý do bị thu hồi là bìa 1 của cuốn sách sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung cuốn sách. Theo Quyết định trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu NXB Lao động – Xã hội chịu trách nhiệm thu hồi, quản lý và có biện pháp xử lý đối với toàn - Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Liên kết website
Chuyên mục
Hình ảnh hoạt động
 

 Chức năng nhiệm vụ

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, bao gồm: đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

I. Nhiệm vụ:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về giao thông vận tải;

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải; các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về GTVT thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở GTVT;

- Các dự án đầu tư về Giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về giao thông vận tải;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở GTVT theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở GTVT quản lý theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Bộ Nội vụ;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực GTVT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

4. Về kết cấu hạ tầng giao thông:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của UBND tỉnh;

- Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh Đồng Nai quản lý hoặc được ủy thác quản lý;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ GTVT và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

- Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở tuyến đường thủy nội địa địa phương và đóng, mở các cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông;

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

- Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương trong phạm vi quản lý;

- Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý;

- Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do tỉnh Đồng Nai quản lý;

5. Về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải:

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT;

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong GTVT đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT;

- Tổ chức việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong GTVT; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT; cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ và phương tiện thủy nội địa cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

6. Về vận tải:

- Chủ trì hoặc phối hợp với cac cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của UBND tỉnh.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch, taxi và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của pháp luật; cấp phép vận tải quốc tế, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

- Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng bến xe trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; công bố đưa vào khai thác các bến, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ; tổ chức quản lý dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách trên địa bàn.

- Công bố hoạt động, theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách nhanh và công bố, đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương.

7. Về an toàn giao thông:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- Là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông tỉnh theo phân công của UBND tỉnh.

- Thẩm định an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh; các vị trí đấu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh, các điểm đấu nối của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh.

8. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

9. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về chuyên ngành kinh tế-kỹ thuật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

11. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở, theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đế án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

13. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy và bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND tỉnh.

14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của nhà nước của Sở theo phân cấp của UBND và quy định của pháp luật.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật; tổ chức thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực GTVT, theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

II. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban:

1. Văn phòng:

- Tổ chức bộ máy (thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị thuộc Sở GTVT theo quy định của pháp luật).

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với CBCC, VC; đào tạo, bồi dưỡng, thi đua-khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC, VC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

- Công tác cán bộ (Bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, chuyển đổi, tuyển dụng, thôi việc) thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở.

- Làm thư ký các cuộc họp của Ban Giám đốc Sở liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cán bộ.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn chức danh đối với các đơn vị trực thuộc Sở, trên cơ sở quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Quản lý hồ sơ CBCC thuộc các phòng của Sở và các chức danh khác trong ngành, thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc Sở.

- Quản lý công tác xuất cảnh đối với CBCC trong ngành.

- Công tác dân chủ ở cơ sở, dân quân tự vệ, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy. Công tác pháp chế ngành.

- Công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin.

- Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu; hồ sơ một cửa.

- Mua sắm, quản lý, cấp phát văn phòng phẩm, biên lai ấn chỉ, phôi giấy phép lái xe của cơ quan cơ sở.

- Quản lý, điều động xe ôtô của cơ quan Sở để phục vụ công tác của lãnh đạo Sở, các phòng của Sở.

- Quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ về kế toán, tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật; tổ chức thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng kế hoạch, phân bổ sử dụng nguồn sự nghiệp Giao thông vận tải do ngân sách cấp cho ngành.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở, theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

- Tổ chức việc thu, trích nộp các loại phí, lệ phí liên quan đến đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và các loại phí, lệ phí khác được pháp luật quy định; hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện công tác này.

2. Phòng Kế hoạch:

- Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về giao thông vận tải, trình HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cật nhật, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai các dự án về giao thông, thuộc nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn khác có liên quan thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác quản lý hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của UBND tỉnh.

- Góp ý kiến đối với các dự án quy hoạch, giới thiệu địa điểm xây dựng các công trình liên quan đến hệ thống đườngbộ, đường thủy nội địa và quy hoạch giao thông vận tải của tỉnh.

- Trình UBND tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý hệ thống giao thông đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Công tác đầu tư đường giao thông nông thôn.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

- Quản lý nhà nước về chuyên ngành kinh tế-kỹ thuật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực giao thông; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, theo quy định của UBND tỉnh, Bộ GTVT và các cơ quan có thẩm quyền khác.

- Làm thư ký các cuộc họp giao ban đánh giá thực hiện kế hoạch tháng, quý, tổng kết năm, ra thông báo kết luận cuộc họp.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Phòng Thẩm định:

- Trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản về Quy trình quy phạm, tiêu chuẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý chất lượng công trình giao thông, theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình giao thông.

- Tham gia thẩm định, có ý kiến đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông và trật tự an toàn giao thông.

- Thẩm định an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh; các vị trí đấu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh; các điểm đấu nối của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh.

- Chỉ đạo, theo dõi công tác bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa của tỉnh theo phân cấp quản lý hoặc được ủy thác quản lý.

- Thiết lập và chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ, đường thủy, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương trong phạm vi quản lý.

- Chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở để thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ GTVT và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Tham gia kiểm tra hồ sơ hoàn công các công trình xây dựng cơ bản mới hoặc sửa chữa lớn hoàn thành đưa vào khai thác.

- Cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác do tỉnh quản lý hoặc trung ương ủy thác quản lý.

- Chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn, theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác an toàn giao thông, phòng chống lụt bão trong ngành.

4. Phòng Vận tải, phương tiện:

- Phối hợp với phòng Kế hoạch trong việc xây dựng quy hoạch kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình dự án về vận tải, bến xe, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực vận tải, phương tiện trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác quản lý vận tải, phương tiện theo quy định của pháp luật.

- Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở tuyến đường thủy nội địa địa phương và đóng, mở các cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, tuyến chuyên dùng nối với tuyến thủy nội địa địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa.

- Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ôtô, bãi đổ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do tỉnh Đồng Nai quản lý.

- Tổ chức thực hiện đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

- Quản lý công tác đào tạo, cấp bằng và chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa, theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giám định kỹ thuật đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theoq uy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

- Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ và phương tiện thủy nội địa cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng, theo quy định của UBND tỉnh.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch, taxi và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép vận tải quốc tế, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

- Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng bế xe trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; công  bố đưa vào khai thác các bến, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ; tổ chức quản lý dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách trên địa bàn.

- Công bố hoạt động, theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách nhanh và công bố, đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý nhà nước về chuyên ngành kinh tế-kỹ thuật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về vận tải, phương tiện đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung có liên quan đến lĩnh vực vận tải, phương tiện, theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Phòng Người lái:

- Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác có liên quan đến công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

- Quản lý công tác đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh, theo phân cấp quản lý; tổ chức sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, giấy chứng nhận học tập pháp luật giao thông cho người điều khiển phương tiện giao thông; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe và giấy phép xe tập lái cho các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

- Hướng dẫn các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ đối với các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thuộc phạm vi quản lý của Sở, trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch c6áp giấy phép lái xe.

- Báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất liên quan đến đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.


© Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.
® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Đồng Nai" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Điện thoại: 0251.3941.869 - 0251.3822.501 - Email: congbaodn@dongnai.gov.vn